HANDELSMERKBELEID


 

Deze richtlijnen zijn bestemd voor licentiehouders, geautoriseerde wederverkopers, ontwikkelaars, klanten van Rema en andere partijen, die gebruik willen maken van de handelsmerken, servicemerken of afbeeldingen van Rema in promotie-, reclame-, instructie- of referentiemateriaal, of op hun websites, producten, labels of verpakkingen etc. Gebruik van Rema-handelsmerken voor commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rema, kan een schending van het handelsmerk en oneerlijke concurrentie in overtreding van (inter)nationaal recht betekenen. Gebruik van Rema-handelsmerken is verboden, tenzij dit uitdrukkelijk is geautoriseerd.

Als u een licentiehouder van een Rema-handelsmerk bent en bij uw licentieovereenkomst speciale handelsmerk-gebruiksrichtlijnen heeft ontvangen, dient u die richtlijnen op te volgen. Als uw licentieovereenkomst of andere commerciële overeenkomst met Rema geen gebruiksrichtlijnen bevat, dient u de richtlijnen in deze overeenkomst (hierna: “Richtlijnen”) op te volgen. Als u een geautoriseerde Rema-wederverkoper of lid van een Rema-programma bent, kunnen er aanvullende beperkingen op u van toepassing zijn.

De handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en bedrijfsstijl van Rema zijn waardevolle activa. Door het opvolgen van deze Richtlijnen helpt u ons bij het beschermen van onze waardevolle handelsmerkrechten en het versterken van onze bedrijfs- en merkidentiteit. Door het, volledig of gedeeltelijk, gebruik van een Rema-handelsmerk erkent u dat Rema de exclusieve eigenaar van het handelsmerk is en belooft u dat u geen inbreuk zult maken op Rema’s rechten op het handelsmerk en dat u ook Rema’s gebruik, registratie van, of verzoek tot registratie van bedoeld handelsmerk niet zult bestrijden, op zichzelf of in combinatie met andere bewoordingen, waar ook ter wereld, en dat u Rema-handelsmerken niet zult schaden, misbruiken of in diskrediet brengen. De goodwill ontleend aan het gebruik van een onderdeel van een Rema-handelsmerk komt uitsluitend ten goede aan en is eigendom van Rema. Behalve het beperkte recht op gebruik, zoals expliciet toegestaan krachtens deze Richtlijnen, worden middels deze overeenkomst geen andere rechten verleend, impliciet of anderszins. Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze Richtlijnen dan kunt u uw vraag voorleggen aan de directie ( sales@rema.eu ).

I. GEAUTORISEERD GEBRUIK VAN REMA-HANDELSMERKEN

1. Reclame-, promotie- en verkoopmateriaal

Alleen Rema en zijn geautoriseerde wederverkopers en licentiehouders mogen de Rema-handelsmerken gebruiken in reclame-, promotie- en verkoopmateriaal. Deze geautoriseerde partijen mogen de Rema-handelsmerken alleen gebruiken zoals gespecificeerd in hun overeenkomst met Rema en deze Richtlijnen en dat gebruik moet altijd in overeenstemming zijn met de toepasselijke voorwaarden die de relatie bepalen, geautoriseerd door hun contract met Rema. 
Bijvoorbeeld een:

 • geautoriseerde dealer
 • geautoriseerde waarde toevoegende wederverkoper
 • geautoriseerde serviceverlener
 • geautoriseerde distributeur

2. Compatibiliteit

Ontwikkelaars of producenten van compatibel materiaal kunnen Rema-handelsmerken gebruiken in een refererende zin op verpakkings- of promotie-/reclamemateriaal om te beschrijven dat het derden-product compatibel is met het gerefereerde Rema-product of de -technologie, op voorwaarde dat zij voldoen aan de volgende voorwaarden.

 1. Het Rema-woordmerk is geen onderdeel van de productnaam.
 2. Het Rema-woordmerk wordt gebruikt in een refererende zin zoals “om te gebruiken met”, “gemaakt van”, “voor” of “compatibel met”.
 3. Het Rema-woordmerk wordt minder prominent weergegeven dan de productnaam.
 4. Het product is in feite gemaakt van, compatibel met of ontworpen voor het gerefereerde Rema-product.
 5. De referentie naar Rema creëert geen indruk van goedkeuring, sponsorschap of onjuist verband met producten of diensten van Rema.
 6. Het gebruik plaatst Rema of zijn producten niet in een onjuist of schadelijk licht.

3. Websites

Websites die uitsluitend dienen als niet-commerciële elektronische informatieforums met betrekking tot een Rema-product of -technologie mogen het toepasselijke Rema-woordmerk gebruiken, op voorwaarde dat dit gebruik voldoet aan de in Artikel 2 hierboven beschreven Richtlijnen.

II. (ON)GEAUTORISEERD GEBRUIK VAN REMA-HANDELSMERKEN

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rema is strikt verboden:

1.    Bedrijfs-, product- of servicenaam

U mag Rema of andere Rema-handelsmerken, inclusief bij Rema in eigendom zijnde grafische symbolen, logo’s, afbeeldingen of een wijziging daarvan niet, volledig of gedeeltelijk, gebruiken of registreren als of als onderdeel van een bedrijfsnaam, handelsnaam, productnaam of servicenaam, behalve voor zover dat duidelijk is vermeld in deze Richtlijnen.

2.    Rema-logo en bij Rema in eigendom zijnde grafische symbolen

U mag het Rema-logo of andere bij Rema in eigendom zijnde grafische symbolen, logo’s of afbeeldingen niet gebruiken op of in verband met websites, producten, verpakkingen, handleidingen, promotie-/reclamemateriaal, en ook niet voor een ander doel, behalve voor zover dit in overeenstemming is met een expliciete schriftelijke handelsmerklicentie van Rema, zoals een wederverkoopovereenkomst.

3.    Veranderingen, imitaties of afkortingen

U mag een afbeelding of andere verandering van het Rema-logo voor geen enkel doel gebruiken. Derden mogen een verandering, fonetisch equivalent, vreemde taal equivalent, imitatie of afkorting van een Rema-handelsmerk voor geen enkel doel gebruiken. 

4.    In diskrediet brengen

U mag een Rema-handelsmerk of andere bij Rema in eigendom zijnde grafische symbolen, logo’s of afbeeldingen niet in diskrediet brengen.

5.    Goedkeuring of sponsorschap

U mag Rema of een ander Rema-handelsmerk, inclusief bij Rema in eigendom zijnde grafische symbolen/logo’s of afbeeldingen niet gebruiken op een manier die Rema’s connectie met of goedkeuring, sponsorschap of ondersteuning van een product of service van derden zou impliceren.

6.    Rema’s bedrijfsstijl

U mag de karakteristieke verpakkingen, websiteontwerpen, logo’s of lettertypes van Rema niet imiteren.

7.    Slogans en taglines

U mag de slogans of taglines van Rema niet gebruiken of imiteren.

8.    Domeinnamen

U mag een identiek of feitelijk identiek Rema-handelsmerk niet gebruiken als domeinnaam van het tweede niveau.

Indien en in de mate van het gebruik, zal het gebruik van de Rema-handelsmerken conform de onderhavige clausule II, na beëindiging van de commerciële relatie met Rema, ongeacht de reden en ongeacht of het gebruik conform clausule II al dan niet door Rema was geautoriseerd, met onmiddellijke ingang en zonder recht op compensatie of uitstel worden beëindigd en/of (zoals door Rema aangegeven) aan Rema worden afgestaan of overgedragen (zonder vergoeding).

III. REGELS VOOR JUIST GEBRUIK VAN REMA-HANDELSMERKEN

 1. Handelsmerken zijn adjectieven die worden gebruikt om substantieven te wijzigen; het substantief is de generieke naam van een product of service.
 2. Als adjectieven, mogen handelsmerken niet in de meervouds- of bezittelijke vorm worden gebruikt.
 3. Een toepasselijke generieke term moet na het handelsmerk gebruikt worden, de eerste keer dat het voorkomt in een gedrukt stuk en daarna zo vaak als redelijk is. 
 4. Rema-handelsmerken moeten altijd op de juiste wijze worden gespeld en met hoofdletters worden geschreven. De Rema-productnamen mogen niet worden verkort of afgekort. Verzin geen namen die Rema-handelsmerken bevatten.

IV. JUISTE REFERENTIE EN TOESCHRIJVING VAN HET HANDELSMERK

 • Op producten, productdocumentatie of andere productcommunicatie moet het toepasselijke handelsmerksymbool (®) worden gebruikt, de eerste keer dat het Rema-handelsmerk wordt gebruikt in de advertentie, brochure of ander materiaal.
 • Refereer aan het juiste Rema-handelsmerk en gebruik de juiste spelling, kleuren en generieke gebruiksterm van het handelsmerk. 
 • In het deel met de handelsinformatie van uw product, productdocumentatie of andere productcommunicatie dient u een toeschrijving van Rema’s eigendom van zijn handelsmerken op te nemen.

Bijvoorbeeld:
Rema® is een geregistreerd handelsmerk van Rema Holland B.V.

V. AFBEELDINGEN VAN REMA-PRODUCTEN

1. Endorsement or Sponsorship

Rema does not support the use of its logos, company names, product names, or images of Rema products by other parties in marketing, promotional or advertising materials as their use may create the perception that Rema endorses or sponsors the product, service or promotion.

 1. Goedkeuring of sponsorschap
  Rema ondersteunt niet het gebruik door andere partijen van zijn logo’s, bedrijfsnamen, productnamen of afbeeldingen van Rema-producten in marketing-, promotie- of reclamemateriaal, omdat het gebruik daarvan de indruk kan wekken dat Rema het product of de service of promotie goedkeurt of sponsort.
 2. Compatibiliteit
  Als u een dealer bent, kunt u een afbeelding van een Rema-product tonen in uw promotie-/reclamemateriaal om af te beelden dat uw product een origineel Rema-product is, op voorwaarde dat u voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • Uw product is feitelijk een origineel Rema-product
 • De afbeelding is een feitelijke foto van het authentieke Rema-product en geen artistieke weergave (opmerking: u dient de expliciete schriftelijke toestemming van Rema te verkrijgen voordat u een foto gebruikt die eigendom is van of geautoriseerd is door Rema).
 • Het Rema-product wordt alleen in het beste licht getoond, op een manier of in een context die positief is voor Rema en zijn producten.
 • De referentie naar Rema creëert geen indruk van goedkeuring of sponsorschap door of ander onjuist verband met Rema of Rema-producten.

Voor verdere informatie met betrekking tot Rema’s handelsmerkrechten kunt u uw verzoek schriftelijk indienen bij de directie ( sales@rema.eu ).

VI. WIJZIGING VAN DEZE RICHTLIJNEN

 1. Rema behoudt zich het recht voor om deze Richtlijnen te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van deze Richtlijnen is te vinden op Rema’s website.
 2. Indien de Richtlijnen worden gewijzigd, wordt dit gemeld in Rema’s e-mail nieuwsbrief. 
 3. De meest recente versie van de Richtlijnen vervangt alle eerdere versies.

VII. AFSTANDSVERKLARING

Het niet of vertraagd, volledig of gedeeltelijk, uitoefenen door Rema van zijn rechten met betrekking tot een schending of niet-nakoming van deze Richtlijnen wordt niet aangemerkt als een afstandsverklaring van die rechten en een afstandsverklaring met betrekking tot die schending of niet-nakoming wordt niet aangemerkt als een afstandsverklaring van andere rechten of een latere of voortdurende schending of niet-nakoming.

VIII. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Richtlijnen vormen de volledige overeenkomst en alle afspraken tussen de ondertekenende partij hieronder en Rema Holland B.V. inzake het gebruik van het Rema-handelsmerk en vervangen een eventuele eerdere overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot dat onderwerp.

IX. TOEPASSELIJK RECHT 

 1. Deze overeenkomst wordt (uitsluitend) beheerst door en in alle opzichten uitgelegd naar Nederlands recht en wordt onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Rotterdam, Nederland.
 2. De toepassing van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 1980 (Weens Koopverdrag, CISG) is expliciet uitgesloten.